СПАСИТЕЛ на водни площи

СПАСИТЕЛ на водни площи

ИНСТИТУТ ЗА ВОДНА БЕЗОПАСНОСТ.

    По смисъла на чл. 20 и чл. 22, ал. 3 на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)  (ДВ., бр. 68 от 30.07.1999 г.) Центърът е обособено, предметно специализирано, структурно звено в състава на Института за водна безопасност към Кей Ен Джи Водноспасителна служба.

Условия за кандидатстване:

Курсист е всеки гражданин над 16-годишна възраст, приет за обучение в квалификационен курс в Центъра след успешно преминат входен изпит.

Кандидатите трябва да имат плувни умения - сводобен стил на гърди за покриване на долупосочените нормативи:

За Норматив Б - да преплуват 50 м за време не повече от 1:00 мин.

При успешно покрит норматив Б, спасителя получава право да практикува на плувни басейни и водни  паркове до покриване на норматив А, което се отразява в личния талон.

За Норматив А - да преплуват 100м за време не повече от 2:00 мин.

При успешно покрит норматив А, спасителя получава право да практикува на всички видове водни площи, което се отразява в личния талон.

Цена: 450.00 лв лева

Включи се